• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก
  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : เผยแพร่ผลงาน

  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  ข้อมูลทั่วไป

  หนังสือ ปากกา ขวดหมึก หมายถึงการศึกษา
  ประกาศนียบัตร หมายถึงความสำเร็จในการศึกษา
  แสงเทียน หมายถึงความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

   

  สีม่วง คือสีที่ประกอบด้วยสีแดงกับสีน้ำเงิน
  รวมกับสีขาว หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

   

  สิกฺขา ชีวิตํ โรเจติ (สิกขา  ชีวิตตัง  โรเจติ)
  การศึกษานำชีวิตให้รุ่งโรจน์

   

  ประพฤติดี เรียนดี สามัคคี มีวินัย

   

  จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

   

  สุภาพ อ่อนน้อม พร้อมนำกิจกรรม

   

  โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

   

  มุ่งมันพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
  บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายในปี 2558

   

  1. พัฒนาโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ SMART SCHOOL MODEL
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
  3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545(ปรับปรุง 2546)
  4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล
  5. พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
  6. สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างกลุ่มอาเซียนและนานาชาติ
  7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  9. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  10. พัฒนาอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้


   
   
  Statistics 13038 total views, 1 views today, Your IP: 18.212.206.217  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@pwks.ac.th